2014-08-30-VC_WSoc_vs_Evergreen-Valley - VCAthletics